Вовед во роботика и интелегентни системи

    Овој курс опфаќа предавања и лабораториски вежби. Дополнително, во текот на курсот се решаваат домашни задачи.

     

    Предавач:

    проф. Д-р Елизабета Лазаревска

    асс. Билјана Милева - Бошкоска

    Распоред

    Предавања - три часа неделно

    Лабораториски вежби -два часа неделно

    Термини за лабораториски вежби:
    вторник 17:20 до 18:40, 18:40 - 20:00

    Ниво

    Додипломски студии